grey arrow left03 Tudalen Flaenorol

 

Dadlwytho Fersiwn i Argraffu

 

Tudalen Gyntaf

 

Tudalen Nesaf grey arrow right02

pg_00020302

Dafydd Elis-Thomas
Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd

Llywydd Siambr Fasnach Porthmadog

Croeso i hyfrydwch yr ardal unigryw hon o Fae Tremadog. Er bod Porthmadog a Thremadog yn drefi cymharol newydd yn nhermau hanes Cymru, prin yn 200 mlwydd oed, maent yn eistedd mewn tirwedd hen iawn a thrawiadol. Mae hon yn ardal o gadwraeth forol arbennig yn gorwedd alltraeth rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llyn.

Cyfrinach llwyddiant Porthmadog yw i gyfunor llawenydd o fyw mewn lleoliad mor hardd gyda balchder naturiol yn ei hanes diwylliannol, celfyddydol a diwydiannol. Ar yr un pryd, maen cynnig cyfleoedd busnes a masnachol mewn amrywiaeth o wasanaethau a phen teithiau twristiaeth, yn enwedig gweithgaredd awyr agored ac wrth gwrs amaeth a bwyd o ansawdd.

Rydym yn mwynhau rhannu ffordd o fyw gyda phawb syn dymuno ei werthfawrogi. Nid llai y crwbanod mr ar dolffiniaid sydd wrth eu boddau gydan llawr bwydo morol ym Mae Tremadog ar Gweilch godidog yn dychwelyd yn flynyddol i nythu ar Aber Glaslyn. Gallwch ymuno hwy!

  Gwybodaeth Leol Bwysig

 • Canolfan Groeso Ffn: 01766 512981. Ar agor drwyr fflwyddyn, wedi ei lleoli ger
  yr harbwr. Amserlenni trenau a bysiau lleol rhad ac am ddim
 • Diwrnod marchnad Dyddiau Gwener yn ystod yr haf yn unig
 • Sl cist car Ar dir Clwb Pl Droed Porthmadog - dyddiau Sul o Ebrill hyd at ddiwedd Hydref.
 • Dyddiau caun fuan Dyddiau Mercher yn y Gaeaf
 • Gorsaf betrol 24 awr Gorsaf Shell, gyferbyn r Harbwr
 • Banciau HSBC, Barclays, National Westminster ar y Stryd Fawr
 • Peiriant twll yn y wal Y banciau a Tesco
 • Llyfrgell Stryd Wesla Ffn 01766 514091
 • Ymholiadau teithio Travel Line Cymru 0871 200 22 33 www.traveline.info
 • Fferyllydd Rowland & Co:- 01766 513921 neu 512745
 • Gorsaf Heddlu Porthmadog 01766 512226
 • Swyddfa Post Rar gornel Bank Place / Y Stryd Fawr
 • Deintydd Mewn argyfwng 0845 6010128
 • Meddyg tu allan i oriau 0845 8501362
 • Milfeddyg 52, Heol Fadog 01766 513651 ar agor dydd Llun i ddydd Iau 9 - 9.30 y bore a 6-6.30 yr hwyr
 • Meysydd Parcio Gweler y map ar y dudalen ganol
 • Mannau addoli Yr Eglwys Gatholig Eglwys y Prynwr Sanctaidd, Ffordd Borth Yr Eglwys yng Nghymru - Sant Ioan, Ffordd Penamser Capel yr Annibynwyr - Capel Salem, Stryd Fawr Yr Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru - Capel y Porth, Heol Fadog

 

www.porthmadog.co.uk    

small ship